Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en het hiermee omgegaan wordt. Intercommunale Intradura houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd.   
 
Dit betekent dat wij: 

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren. 

 
Bij vragen over deze privacyverklaring kan u steeds contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 
 
Intercommunale Intradura 
Dorent 5 
1620 Drogenbos 
dpo@intradura.be  
02 334 17 40 


Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Intradura zorgt voor een geïntegreerde afvalbehandeling bij onze besturen. Via een beheersoverdracht werd de wettelijke taak van de gemeenten om het afvalbeleid uit te voeren, overgedragen aan Intradura.

Persoonsgegevens worden door Intercommunale Intradura verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • om de gevraagde dienstverlening te kunnen verstrekken;
 • afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling;
 • uitgifte van toegangskaarten recyclageparken; 
 • activeren/deactiveren toegang recyclageparken; 
 • inning en berekening kosten afvalophaling/verwerking; 
 • beheer van en controle op het gebruik van de inzamelvoorzieningen waaronder beheer en beveiliging van het recyclagepark 
 • de beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling;
 • communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling; 
 • naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen;
 • versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene). Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden door de betrokkene;
 • bekomen van subsidiëring door de overheid;

 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Identiteitsgegevens: deze gegevens worden verwerkt voor onze dienstverlening waaronder om u toegang te geven tot het recyclagepark. Het verwerken van het rijksregisternummer is nodig ter controle van uw inschrijving ter plaatse aan het park. Dit nummer laat toe om burgers uniek te identificeren zonder enige marge van vergissing. 
 • Nummerplaat: dit is nodig voor controle van een correcte registratie aan de ingang van het recyclagepark
 • Adresgegevens: voor de afvalophaling, behandeling van klachten…
 • E-mailadres: dit is vereist om een bevestiging te sturen met een bewijs van uw afspraak, voor communicatie met onze medewerkers, het versturen van de nieuwsbrief…
 • Camerabeelden: deze zijn noodzakelijk voor de veiligheid en toezicht op de sites, de beelden worden tijdelijk bewaard.
 • Financiële gegevens: voor afrekening van de geleverde diensten, bijvoorbeeld betaling en ophaling grof huisvuil.

Via uw identiteitskaart zal de toegang tot het park gecontroleerd worden. In sommige recyclageparken krijgt de bezoeker een bepaalde tijd toegang tot het park. In het kader van de beheersing en veiligheid van het recyclagepark laat controle bij het uitrijden toe de tijd en het aantal aanwezig op te volgen.

Op welke grondslag verwerken wij deze gegevens?

We verwerken gegevens op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • Noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven;
 • Noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Verstrekking aan derden 

Persoonsgegevens die de Intercommunale Intradura verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt. 
 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. 
 
De Intercommunale Intradura deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Intercommunale Intradura bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In het kader van veiligheid en toezicht in de recyclageparken worden camerabeelden bewaard gedurende een termijn van 30 dagen.

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.  
 
Tevens kan bezwaar (verzet) gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst. 
 
Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Ook dit kan een impact hebben op de dienstverlening.
Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie  indien dit onevenredig veel moeite kost. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als Intercommunale Intradura geen gehoor geeft aan uw klacht binnen de 30 dagen nadat de klacht ontvangen werd, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Verwerkers

Om onze dienstverlening zo vlot en klantvriendelijk mogelijk uit te voeren, beroepen wij ons op de volgende categorieën van ontvangers:

 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor hosting- en ICT-doeleinden;
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor logistieke doeleinden;
 • Bedrijven waarop wij ons beroepen voor veiligheidsdoeleinden.

Archivering 

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden. 

Wijziging privacyverklaring  

Intercommunale Intradura kan zijn privacyverklaring wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 3 augustus 2020.

Cookiebeleid

Op de webpagina www.intradura.be/cookiebeleid kan u alle informatie terugvinden omtrent het Cookiebeleid van Intradura.  

Contactinformatie GBA

GBA is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over privacy en GDPR kan je vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/